ALV bezocht door 39 personen.

augustus 24, 2019

Geen grote opkomst, wel veel discussie.

Onderstaand het verslag van de ALV, waarbij – conform eisen AVG – namen zijn teruggebracht tot functies of initialen.

=============================================================

Verslag ALV 23-8-2019

Opening
De Voorzitter heet allen welkom, vervolgens staan we 1 minuut stil bij de overledenen tijdens vorig seizoen  van Timo van den Bosch, Jos Leijs en Sjaan van Dongen.

Hij wijst de leden op het gebruik van SponsorKliks waarmee ieder die Virtus een warm hart toedraagt de vereniging kostenloos kan sponsoren.

Aan de vergadering is gevraagd wie er belangstelling heeft om mee te discussieren over het beleid op een nog te organiseren beleidsavond. Twee personen hebben zich aangemeld(M.O en EvZ)

Jaarverslag en vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag is vastgesteld door de ALV onder dankzegging aan de secretaris.
M.O.:
Vraag: Weten we waarom spelers vertrekken?
Antw: Dat weten we van enkelen, maar we weten eigenlijk te weinig wat de beweegreden is.
Vraag: Waarom is klankbordgroep niet bij elkaar geroepen?
Antw: eerst commissie geprobeerd – is niet gelukt en toen besloten om dat dit seizoen te doen in een discussieavond over beleid.

Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018
Virtus heeft een erg goed seizoen gedraaid. Niemand heeft gebruik gemaakt van de inloopmogelijkheid om de financiële stukken in te zien. De balans is toegelicht door de penningmeester.
Vraag J.B.: Komen er nog sponsorgelden binnen?
Antw: Met betreffende sponsor is al en wordt nogmaals contact opgenomen door RQ. Vraagsteller neemt het ook nog persoonlijk op met betreffende sponsor.
Vraag BvdB: gemeentesubsidie , is die stijgend.
Antw. niet precies- we vragen wel aan op basis van bewijslast.

Verslag kascontrolecommissie
J.B: “de door ons gecontroleerde gegevens stemden overeen met wat in de jaarrekening staat vermeld. “Toegevoegd werd dat de administratie pico bello in orde was.
Voorgesteld om de penningmeester decharge te verlenen en tevens dank te zeggen voor het op correcte wijze voeren van de financiële administratie.

Vaststelling Financieel jaarverslag – decharge bestuur
De ALV stemt hier – onder applaus –  mee in.

Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
Voorstel van het bestuur om dit seizoen de contributie niet te verhogen wordt geaccordeerd door de ALV.

Er ontspint zich  tijdens dit agendapunt een discussie over het aantal opgezegde leden. Vanuit de vergadering wordt geopperd dat de wijze van opereren van de TC daar mogelijk een rol in speelt. H.V. geeft aan met een voorstel te komen voor verbetering en  wil – na goedkeuring door bestuur – met carte blanche daarmee aan de slag.

Het bestuur geeft aan dat ook de huidige TC met carte blanche werkt en dat ieder voorstel voor verbetering serieus wordt genomen. Wordt vervolgd…

Vaststelling begroting seizoen 2019/2020
Toelichting door de penningmeester.
Er ontspint zich hier een discussie over “verplichtingen en vriendelijk vragen “aan vrijwilligers. De begroting seizoen 2019/2020 is vastgesteld door de ALV.

Verkiezing bestuursleden
De voorzitter wordt door de 33 stemgerechtigde aanwezigen  met een stemverhouding 18-15 herkozen.

Voor de aangegeven vacatures zijn geen nadere kandidaten voorgedragen.
Vraag aan ALV:
Kunnen we door als bestuur of moeten we stoppen, omdat we geen secretaris hebben (statutaire eis)?
Na aandringen van de ALV stelt KvW zich ter beschikking  voor 1 jaar.

De voorzitter vraagt de vergadering met klem om mee te zoeken in de werving van de overige vacante posities in het bestuur.

Benoeming leden van verdienste.
Het bestuur heeft als leden van verdienste benoemd: EdW en A.S.
Ter vergadering is aan A.S. een oorkonde uitgereikt, EdW was niet aanwezig.

Rondvraag
BvdB:
Vraag: Gilze gaat cashless system invoeren, terwijl geld een wettelijk betaalmiddel is?
Antw:  We gaan met Gilze in gesprek om te leren en misschien zelf ook wel…….
Vraag: Samenwerking met Seolto even stilstaand?
Antw: inderdaad , basis is alleen win-win; onderzoek naar fusie is aan Seolto zijde (nog) niet bespreekbaar.

Sluiting
Om 22.30 uur sluit de Voorzitter de vergadering.


Comments

  1. Dennis - augustus 26, 2019 at 8:54 am

    En waren de overige 6 stemmen ongeldig? 39 aanwezigen en maar 33 stemmen is wel wat vreemd en cruciaal gezien de uitkomst.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *