Bestuur en commissies

Hoofdbestuur

email: hoofdbestuur@vvvirtus.onmicrosoft.com

Dagelijks bestuur

Erik de Waard Voorzitter – email: Voorzitter@vvvirtus.onmicrosoft.com

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Algemene Leden Vergadering
  • agendasamenstelling + voorbereiding (V)
  • uitnodiging leden (V)
  • Verslaglegging (V)
  • Gespreksleider (t)
 • Hoofdbestuur
  • Agenda bestuursvergaderingen (V)
  • Jaaragenda (V)
  • Aansturen op taakvervulling  bestuursleden (t)
  • Bewaken tijdigheid en prioriteit van vraagstukken (V)
  • Bewaken kwaliteit van stukken en documenten (t)
 • Werknemers
  • Contractgesprekken en administratieve borging daarvan (V/t)
  • Handhaving contractafspraken (V)
  • Tussentijdse evaluaties (t)
 • Commissies
  • Aanhaking van en toebedeling bestuursleden bij commissies (V)
  • Mediator bij geschillen (t)
 • Externe contacten
  • Regie op communicatie met gemeente. (t)
  • Escalatiepunt in contacten met gemeente. (t)
  • Vertegenwoordiging vereniging bij KNVB bijeenkomsten (V)
  • Regiepunt contacten met omringende verenigingen (V)
 • Aanspreekpunt leiding G-team, 2 x per jaar evaluatie (t)

Kok van Wijngaarden en Dianne van Beers Secretaris – email: secretaris

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Secretariaat hoofdbestuur
  • Kwalitatieve bewaking van inkomende en uitgaande post: alle (digitale) post lezen, evalueren en verder distribueren naar betreffende bestuurslid. (V/t)
  • Eindredactie uitgaande post namens bestuur. (t)
  • Verwerken vergaderresultaten in TEAMS. (t)
  • Geborgde documentatie: archivering van belangrijke documenten met als resultaat transparantie voor bestuur. (V/t)
  • Agendasamenstelling ALV (t)
 • Externe contacten
  • Ondersteuning voorzitter bij besprekingen (t)
  • Verslaglegging overleg in TEAMS (t)
 • Administratieve commissie
  • Borging hoofdlijnen van documentbeheer. (V)
  • Monitoring soorten documentatie in de vereniging. (t)
  • Bewaken kwaliteit van gedelegeerde taken aan adm. comm. (V)
 • Audits AVG, samen met bestuurslid Algemene Zaken (t)

Jan Snoeijs – Penningmeester – email: Penningmeester@vvvirtus.onmicrosoft.com

Verantwoordelijkheden en taken:

 •  Financiële commissie “administratief clubke”
  • Kwalitatieve aansturing deelnemers met als resultaat: geborgde vastlegging financiële boekingen en verantwoordingen. (V)
  • Beoordeling kwaliteit coderingen in Care4cash. (V/t)
  • Voorbereiding kascontrole. (V)
  • Goedkeuring betalingen.(V/t)
  • Bewaking tijdige aanvraag subsidie Gemeente. (V/t)
  • Concept opzet financiële jaarbegroting maken. (t)
 • Sponsorcommissie
  • Geborgd sponsorbeleid. (V)
  • Kwaliteit en tijdigheid van uitgaande facturen. (V)
  • Uitnodiging sponsoren bij nieuwjaarsbijeenkomst en bijzondere gebeurtenissen vereniging. (V)
  • Afwikkeling wanbetaling. (V/t)
  • Periodiek overleg met sponsorcommissie over lopende acquisitie (ook in relatie tot oud papier), facturering en wanbetaling.(t)
  • Aansturing secretaris voor uitnodigen van sponsoren.(t)
  • Facturering van club van 50, in overleg met commissie. (V)
  • Facturering van club van 75, in overleg met commissie. (V)
 • Kantine
  • Minimaal twee keer per jaar het uitvoeren van audits op transacties, eigen gebruik, inkoop en voorraadbeheer. (t)
  • Opzet verbeterplan met bestuurslid kantinebeleid en beheer. (t)
 • Oud papier-commissie
  • Bewaakte balans tussen inkomsten en uitgaven. (t)
  • Periodieke contacten met innemer oud papier, waaronder prijsafspraken. (t)
  • Beloningsbeleid oud papier ophalers. (V)
  • Maandelijks overzicht opgehaald oud papier en inkomsten verstrekken aan bestuur én aan commissie. (t)
 • Fiscus
  • Afwikkelen alle opgaves loonbetalingen aan fiscus. (V)
  • Kwartaalopgave BTW en opgave Loonbelasting (V)

Bestuursleden

Arno van Hal
Kantinebeheerder – email:
 Kantinebeheerder@vvvirtus.onmicrosoft.com

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Inkoop en Verkoop kantinegoederen
  • Optimale inkoopprijzen goederen en diensten. (V)
  • Verkoop minimaal op begrotingsniveau. (V/t)
  • Winst in verkoopprijzen op basis van verenigingsscan. (t)
  • Samen met penningmeester prijsonderhandelingen met leveranciers. (t)
  • Jaarbegroting omzet en marges. (V/t)
  • Bewaking balans inkoop/verkoop op basis van registraties in Twelve en balans resultaten. (V/t)
  • Bewaking eigen gebruik. (V)
  • Beheer artikelen en inrichting kassa.(t)
  • Concept voorstellen kantineprijzen voor bestuur. (t)
 • Voorraadbeheer
  • Optimale afstemming verkoop / inkoop van goederen. (V)
  • Bewaking fraudegevoeligheid bij aanslagen op kassa en geldstromen. (V)
  • Inrichten minimum voorraden in Twelve. (t)
  • Bestellen op basis van gegevens in Twelve. (t)
  • 4 keer per jaar balans. (t)
  • Voorkomen winkeldochters. (V)
 • Barcommissie
  • Bezetting bij verkoopmomenten in kantine (V/t).
  • Wettelijk Gecertificeerde barmedewerkers (t)
  • Enthousiasmeren barmedewerkers door verstrekken van inzicht in resultaten (t)
  • Overzicht van wettelijke eisen aan barmedewerkers laten vaststellen in bestuur (t)
  • Vastlegging certificaten in Sportlink of in Teams (V).
  • Uitbetalingsoverzichten verstrekken aan penningmeester – deze

Mark Oskam – Algemene zaken / automatisering / beleid

email: algemenezaken@vvvirtus.onmicrosoft.com

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Verenigingsbeleid
  • Geactualiseerd 3 jaren beleidsplan. (t)
  • Laten vaststellen verenigingsbeleid in bestuur en ALV. (t)
  • Richting geven aan handhaving van beleid. (V)
  • Ondersteuning dagelijks bestuur bij beleidsvraagstukken en externe contacten. (t)
 • Vrijwilligersbeleid en uitvoering
  • Opzet vrijwilligersbeleid (V)
  • Twee keer per jaar een commissiebijeenkomst met als doel: binden! (t)
  • Jaarlijkse wervingscampagne vrijwilligers in samenwerking met commissies. (t)
  • Synchronisatie agenda’s commissies. (V)
 • Automatisering
  • Borging AVG. (V/t)
  • Borging Automatiseringsbeleid. (V/t)
  • Ingeregelde mailboxen op basis van functionaris (t)
  • Inrichten en beheer van Sportlink, Twelve, Care4cash, TEAMS (database. Autorisaties). (V/t)
  • Beheer van computers, beeldschermen in bestuurskamer en kantine. (t)
  • Trainen van kader voor gebruik van Sportlink, Twelve, TEAMS (t)
  • Beheer gratis abonnementen O365 voor vrijwilligers. (V/t)
  • Beheer Microsoft gebruikers Virtus (V/t)
  • Beheer Microsoft Teams vergader en archiveringsomgeving (V/t)
  • Beheer Care4Cash (V/t)
 • Aanspreekpunt voor activiteitencommissie
  • Periodiek bijwonen vergadering activiteitencommissie. (t)
  • Zorgen voor vastgestelde begroting activiteitencommissie. (V)

Pim Nelemans – Jeugdzaken / jeugdvoorzitter

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Leiding geven aan jeugdbestuur
  • Opstelling en handhaving van jaaragenda. (V)
  • Aanstelling jeugdtrainers. (V)
  • Ingeregeld beleid voor  toegang slecht weer training / accommodatie planning. (V)
  • Escalatiepunt verschillen van mening binnen de jeugd over uitvoeren beleid (V/t)
  • Gespreksleiding vergaderingen / aanspreken op verantwoordelijkheid (t)
  • Voorzitten leiders/trainersvergadering jeugd (2 keer per jaar) (t)
  • Voorzitten ouderavond (1 keer per jaar). (t)
 • Wedstrijdsecretariaat jeugd
  • Ingerichte zaterdagdienst (V)
  • Beslissingen op verzoek wedstrijdsecretaris jeugdzaken. (V/t)
 • Coördinatie meisjesvoetbal
  • Stimulering meisjesvoetbal. (V)
  • Periodiek contact met Technische commissie en kader  meisjesvoetbal, dit in samenwerking met bestuurslid Technische zaken. (t)
  • Bedenken en in gang zetten promotie-acties meisjesvoetbal, dit in samenwerking met bestuurslid Algemene Zaken. (t)

Vacature – Technische zaken

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Coördinatie heren en damesteams
  • Ingerichte zondagdienst (V)
  • Beslissingen op verzoek wedstrijdsecretaris. (t)
  • Afstemming met wedstrijdsecretaris jeugdafdeling (V)
  • Inroosteren functionarissen zondagdienst. (V)
  • Bewaken kwaliteit van aantal vriendschappelijke wedstrijden per team. (V)
  • 2 keer per jaar overleg met leiding herenteams en 2 keer per jaar met leiding damesteams. (t)
  • Periodiek overleg met wedstrijdsecretarissen jeugd, senioren en kantinebeheerder. (t)
 • Technische commissie
  • Vastgestelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van technische commissie. (V)
  • Ingerichte technische commissie. (V)
  • Groepsbinding Technisch Kader. (V)
  • Wekelijkse afstemming met Coördinator Technische Zaken. (t)
  • Vertegenwoordiger namens bestuur bij laatste ronde kandidaat-gesprekken met werknemers. (V)
  • Ledenwerving technische commissie. (V)
  • Organiseren van kwartaalbijeenkomsten Technisch kader, de zogenaamde technische avonden. (V)
  • Gespreksleider /facilitator technisch kader jeugd. (V)
  • Samen met CTZ inrichten programma voor kwaliteitsverbetering van trainers prestatief en recreatief. (V)
  • Eindstem bij escalatie indeling teamspelers, waaronder toetsing aan beleid (V/t)

Commissies en aanspreekpunten

Vacature
Sponsorzaken

Vacature
Oud papier

Marian Cullens
Financiële Administratie

Wendy van de Luijtgaarde
Financiële Administratie

Hans Vonk
Webmaster

Erwin van Zitteren
Activiteitencommissie

Jos Verheijen / Henk Sweere / Jan Beljaars
Club van 50

Michel van Buuren
Wedstrijdsecretaris jeugd

email: Wedstrijdsecretariaat@vvvirtus.onmicrosoft.com

Hans Baremans
Wedstrijdsecretaris senioren

email: jdmc.baremans@ziggo.nl


Vacature – Onderhoud 

Verantwoordelijkheden en taken:

 • Onderhoud gebouwen en terreinen
  • Kwaliteit staat van onderhoud gebouwen en terreinen. (V)
  • Veiligheid actieve medewerkers.(V/t)
  • Budgetbewaking onderhoud.(t)
  • Opzet/actueel houden van Meer Jaren Onderhouds – en Investeringsplan (V/t)
  • Jaarlijkse begroting Onderhoud gebouwen en terreinen. (t)
  • Verantwoording uitgaven aan bestuur. (V/t)
 • Onderhoudscommissie
  • Taakverdeling onderhoud ploeg.(t)
  • Prioritering aanschaf van materialen en diensten. (t)
  • Zorgt voor bemensing van en taakverdeling binnen de onderhoudscommissie. (t)
  • Goedkeuring aanschaf materialen. (V)
  • Mede uitvoeren van onderhoud. (t)
 • Gemeente
  • Operationele afstemming onderhoud groenvoorziening en gebouwen. (t)
  • Kwalitatieve borging werkzaamheden door gemeente. (V)
  • Kwaliteitscontrole na uitvoering onderhoud door Bras. (t)
  • Melden van storingen en opvolgen storingsoplossing aan installaties. (t)
  • Bijwonen overleg over duurzaamheidsinitiatieven (t)